EUROPEAN TOUR 2008 / 2009

Vanishing Point on tour in Europe 2008 / 2009.